ospfv3GeneralGroup

ospfv3GeneralGroup

Objects name Object identifiers Supported

ospfv3RouterId

1.3.6.1.2.1.191.1.1.1

Yes

ospfv3AdminStatus

1.3.6.1.2.1.191.1.1.2

Yes

ospfv3VersionNumber

1.3.6.1.2.1.191.1.1.3

Yes

ospfv3AreaBdrRtrStatus

1.3.6.1.2.1.191.1.1.4

Yes

ospfv3ASBdrRtrStatus

1.3.6.1.2.1.191.1.1.5

Yes

ospfv3AsScopeLsaCount

1.3.6.1.2.1.191.1.1.6

Yes

ospfv3AsScopeLsaCksumSum

1.3.6.1.2.1.191.1.1.7

Yes

ospfv3OriginateNewLsas

1.3.6.1.2.1.191.1.1.8

No

ospfv3RxNewLsas

1.3.6.1.2.1.191.1.1.9

No

ospfv3ExtLsaCount

1.3.6.1.2.1.191.1.1.10

Yes

ospfv3ExtAreaLsdbLimit

1.3.6.1.2.1.191.1.1.11

Yes

ospfv3ExitOverflowInterval

1.3.6.1.2.1.191.1.1.12

Yes

ospfv3DemandExtensions

1.3.6.1.2.1.191.1.1.13

No

ospfv3ReferenceBandwidth

1.3.6.1.2.1.191.1.1.14

Yes

ospfv3RestartSupport

1.3.6.1.2.1.191.1.1.15

No

ospfv3RestartInterval

1.3.6.1.2.1.191.1.1.16

No

ospfv3RestartStrictLsaChecking

1.3.6.1.2.1.191.1.1.17

No

ospfv3RestartStatus

1.3.6.1.2.1.191.1.1.18

No

ospfv3RestartAge

1.3.6.1.2.1.191.1.1.19

No

ospfv3RestartExitReason

1.3.6.1.2.1.191.1.1.20

No

ospfv3NotificationEnable

1.3.6.1.2.1.191.1.1.21

Yes

ospfv3StubRouterSupport

1.3.6.1.2.1.191.1.1.22

No

ospfv3StubRouterAdvertisement

1.3.6.1.2.1.191.1.1.23

No

ospfv3DiscontinuityTime

1.3.6.1.2.1.191.1.1.24

No

ospfv3RestartTime

1.3.6.1.2.1.191.1.1.25

No